Belle: The Dragon and the Freckled Princess - Cast

Belle: The Dragon and the Freckled Princess Movie Poster
Mami Koyama

Mami Koyama

as Swan


Ryô Narita

Ryô Narita

as Shinobu Hisatake


Kaho Nakamura

Kaho Nakamura

as Suzu


Lilas Ikuta

Lilas Ikuta

as Hiroka Betsuyaku


Toshiyuki Morikawa

Toshiyuki Morikawa

as Justian


Kenjiro Tsuda

Kenjiro Tsuda

as Jelinek


Ryoko Moriyama

Ryoko Moriyama

as Yoshitani


Michiko Shimizu

Michiko Shimizu

as Kita


Fuyumi Sakamoto

Fuyumi Sakamoto

as Okumoto


Takeru Satoh

Takeru Satoh

as Ryu


Shôta Sometani

Shôta Sometani

as Shinjiro Chikami


Tina Tamashiro

Tina Tamashiro

as Ruka Watanabe


Change Location
* required!
* required!
Type the code: