Mulan - Cast

Liu Yifei

Liu Yifei

as Hua Mulan


Donnie Yen

as Commander Tung


Jason Scott Lee

Jason Scott Lee

as Böri Khan


Yoson An

Yoson An

as Cheng Honghui


Gong Li

Gong Li

as Xianniang


Jet Li

as The Emperor


Change Location
* required!
* required!