Yvonne Strahovski biography

Yvonne Strahovski

Date of Birth: July 30, 1982

Yvonne Strahovski Photo