Harmonium (Fuchi ni tatsu) User Reviews

Current Rating: 0.00

Current Rating: 0.00

Rate this Movie
  • Movie Rating 0.00%
  • Movie Rating 0.00%
  • Movie Rating 0.00%
  • Movie Rating 0.00%
  • Movie Rating 0.00%

User Reviews

No reviews, be the first to write a review!

Harmonium (Fuchi ni tatsu)

Genre:  Drama, Other
Running Time:  118 min.
Release Date: December 31, 2015 (limited)

Current rating: no reviews
Rate Movie | Not yet Reviewed

Cast: Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi, Taiga , Momone Shinokawa, Kana Mahiro

Harmonium (Fuchi ni tatsu) Movie Poster